Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019

Wij nodigen u uit voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 16 april 2019 in het Engels Meeting & Conference Center, Stationsplein 45, Rotterdam. De bijeenkomst begint om 12.00 uur met een broodjeslunch aansluitend op de ALV van de VGU-HkR.


Wilt u uw aanwezigheid bij de lunch vůůr 11 april doorgeven aan onze secretaris, Jan Maat (VUG-secretaris@u-vitalis.nl), voor zover u dat al niet heeft gedaan bij de VGU-HkR?

De ALV begint om 12.45 uur en we verwachten deze om 14.45 uur te sluiten. Aansluitend (om 14.45 uur dus!) zal mevrouw Connie Braams, General Manager Unilever Benelux, een voordracht geven.

Agenda
1. Welkom, opening, vaststelling definitieve agenda (Nico Overbeeke)
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 13 november 2018
4. Bestuurssamenstelling: Mark Goedhart is op eigen verzoek aftredend. Het bestuur stelt voor Jan Verburg te benoemen tot lid van het bestuur in de rol van penningmeester. Truus Hemstra, Bert Beij, Nico Overbeeke en Jan Maat zijn aftredend en stellen zich allen herkiesbaar. Kandidaatstelling kan door leden geschieden d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat
5. Visieontwikkeling bij de O&O verenigingen en voorstel ter goedkeuring (Ton Lotterman)
6. FinanciŽn VUG: Jaarrekening 2018: verslag kascommissie en goedkeuring verkiezing nieuw lid kascommissie, begroting 2019 en daarin verdeling Unilever subsidiegelden (Mark Goedhart)
7. APF Unilever kring Progress (Mieke Claushuis)
8. KNVG-ontwikkelingen (Bert Beij)
9. U-Vitalis en communicatie (Harry Jongeneelen)
10. Steun bij Ziekte (Gert Schipper)
11. Contact Orgaan Gepensioneerden Unilever (COGU, Mark Goedhart)
12. Rondvraag (Nico Overbeeke)
13. Sluiting

De onderliggende documenten en het jaarverslag van het VUG-bestuur worden of zijn geplaatst op www.u-vitalis.nl.

Voor reiskosten met het openbaar vervoer boven de tien Euro kan bij de penningmeester Mark Goedhart een vergoeding worden verkregen.


Verslag Algemene Ledenvergadering 13 november 2018

De vergadering werd gehouden bij Unilever R&D Vlaardingen. Er waren 98 personen aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering hield Lou Lievense, site director van Unilever R&D Vlaardingen een voordracht over de voortgang van Unilever met het Sustainable Living Plan en de ontwikkelingen rond de komende verhuizing van het laboratorium naar Wageningen. Een kopie van de getoonde dia’s zijn te vinden op www.u-vitalis.nl.

Het verslag is in conceptvorm in te zien op  www.u-vitalis.nl. Hieronder een samenvatting.

Bestuurssamenstelling
Elly Christ is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen en met applaus stemt de vergadering in met haar aanstelling voor een nieuwe periode.

FinanciŽn VUG
De Unileversubsidie is voorlopig vastgesteld op € 173.000 waarbij een daling van 4% als gevolg van een vergelijkbare daling in het VUG-ledenbestand. Het bedrag wordt verdeeld over de diverse verenigingen in overeenstemming met het in de vorige ALV geaccordeerde voorstel.

Met de diverse verenigingen zijn gesprekken gaande over hun toekomstverwachtingen gezien het teruglopende ledental en toenemende vergrijzing. In dat kader wordt tevens bekeken of er een andere verdeling van de Unileversubsidie moet komen.

In de toelichting op de begroting van de VUG wijst de penningmeester erop dat er dit jaar minder wordt uitgegeven dan begroot als gevolg van lagere uitgaven bij U-Vitalis, de ledenadministratie en bestuurskosten. Voor het komende jaar is er € 2000 minder begroot dan voor 2018. Er is geen noodzaak om de contributie te verhogen. De ALV stemt met applaus in met het voorstel.

Verantwoordingsorgaan - kring Progress
Bij de verkiezing voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Kring Progress van het Algemeen Pensioen Fonds Unilever hebben 14 % van de gepensioneerden hun stem uitgebracht. En daarmee alle zes gepensioneerde leden van het VO verkozen die door de VUG zijn voorgesteld. Jitte de Jong en Hans Nieuwenhuis waren aftredend en niet herkiesbaar. Nico Overbeeke dankt beiden voor hun tomeloze inzet voor het VO.


Algemeen Pensioen Fonds Unilever – kring Progress

Communicatie
Met de e-service wordt u regelmatig via e-mail geattendeerd op actuele zaken en kunt u doorklikken naar de Progress website (www.unileverpensioenfonds.nl)
Dekkingsgraden en indexatie
De Actuele (nominale) Dekkingsgraad voor Progress bedroeg eind februari 2019 134. De Beleidsdekkingsgraad, het 12 maands-gemiddelde van de Actuele Dekkingsgraad, zakte naar 137. De Toekomst Bestendige Indexatiewaarde (TBI), waarbij volledig geÔndexeerd kan worden, staat op 122. De pensioenen konden per 1 januari worden verhoogd met 1,68 %.

Asset Liability Study
Elke drie jaar wordt een Asset Liability Management (ALM) studie gedaan.  Er wordt met rekenmodellen gekeken of Progress met het gevoerde beleid ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen: pensioenen uitbetalen en indexeren.
Dit jaar is zo’n studie uitgevoerd en de verwachting is dat:
- als gevolg van de huidige hoge dekkingsgraad, de bezittingen en dus de dekkingsgraad verder zullen stijgen;
- de risico’s beperkt zijn door de bijstortingsverplichting van de sponsor (Unilever);
- de kans groot is dat Progress zijn indexatieambitie zal kunnen nakomen.

Bespreking SIP met Univest
Zo is dit jaar ook, eveneens eens in de drie jaar, in samenwerking met de investeringsgroep van Unilever, Univest, een nieuw Strategic Investment Plan (SIP) opgesteld: hoe gaan Progress en Forward hun gelden investeren om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen? De nieuwe SIP 2019-2021 is besproken met de VO’s van Progress en Forward. Er zijn geen grote wijzigingen in het beleid.

Adviezen
Het VO heeft positief geadviseerd over wijzigingen in het beloningsbeleid van de Uitvoerende Bestuursleden van het Unilever APF. In een nieuw communicatieplan wordt voorgesteld een digitaliseringsslag door te voeren en meer specifiek naar groepen te gaan communiceren.

Het nieuwe Verantwoordingsorgaan voor Progress
De eerste zes kandidaten van de lijst zullen plaatsnemen in het VO: Elly Christ, Mieke Claushuis, Jan Heemskerk, Nico Overbeeke, Dick Toet en Peter van de Watering.
Afscheid werd genomen van Hans Nieuwenhuis en van Jitte de Jong, die zich vele jaren hebben ingespannen om het belang van de gepensioneerden te behartigen. Beiden worden niet vervangen omdat de omvang van het VO van acht naar zes leden is gegaan.

Benoemingen
Frans Prins is per 1 januari 2019 onafhankelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van het Unilever APF worden. Hij volgt Ruud Hommes op.
Mevrouw Willy Westerborg-de Haan is per 1 februari 2019 aangetreden als directeur Finance & Risk van het Unilever APF. Als directeur wordt zij tevens uitvoerend bestuurslid van de one-tier board van het Unilever APF.


Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

Fusie KNVG en NVOG
De fusie tussen de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) verloopt voorspoedig. Beide ALV’s hebben ingestemd met de voorstellen van hun besturen. Een definitief besluit zal plaatsvinden op de ALV’s op 5 juni. Bij akkoord kan dan in een gezamenlijke vergadering het heugelijke feit gevierd worden dat er ťťn grote, goed geŽquipeerde vereniging de belangen van haar aangesloten verenigingen zal gaan behartigen.

Het is voorzien dat de oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging op 26 juni zal plaatsvinden. Een informateur is bezig om kandidaten voor het nieuwe bestuur te zoeken, waarbij getracht wordt om ook huidige bestuursleden daarbij te betrekken teneinde continuÔteit te waarborgen. De VUG zal niet vertegenwoordigd zijn in dit nieuwe bestuur.

Pensioenoverleg
Na het opbreken van de besprekingen rond een nieuw pensioenstelsel is minister Koolmees gekomen met een 10-puntenplan. Daarin komen, onder andere, de in het regeerakkoord al gepubliceerde afschaffing van de doorsneepremie en het inrichten van persoonlijke pensioenpotjes weer naar voren. De KNVG en de NVOG hebben krachtig gereageerd op deze naar hun mening heilloze weg. In een persbericht en in een intensieve radio-spotjescampagne voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen, nemen de beide koepels duidelijk stelling. Zij roepen de minister op om de gepensioneerden en de jongeren te betrekken bij onderhandelingen. Voor verdere details over de inspanningen en acties van de KNVG zie www.u-vitalis.nl.


Laatste ontwikkelingen U-Vitalis

Onze website wordt door een toenemend aantal VUG-leden bezocht voor het verkrijgen van informatie over ontwikkelingen in pensioenland, activiteiten van de VUG en de O&O-Verenigingen, maar ook voor nieuws over Unilever.

Onlangs is er een Verklarende Woordenlijst gepubliceerd met vaktermen, begrippen en afkortingen op pensioengebied. Zeer handig en nuttig als u de weg in dit vaak complexe onderwerp dreigt kwijt te raken.

Ook hebben we in februari weer een digitale U-Vitalis Nieuwsbrief uitgestuurd en de volgende komt nog deze maand (maart) uit. Als u deze ook wilt ontvangen meldt u zich dan via de link www.u-vitalis.nl/digitaal en geef uw e-mailadres aan ons door. Meer dan 2.000 collega’s zijn u inmiddels voorgegaan!

Verder kunt u zo toegang krijgen tot het afgeschermde deel van onze website met vertrouwelijke financiŽle informatie, de In Memoriamrubriek, nieuws over Unilever, kortingsabonnementen voor Diergaarde Blijdorp en voor het bestellen van kaartjes voor het Unilever Nieuwjaarsconcert in De Doelen.Meer informatie over Pensioenen, over de VUG en haar verenigingen, allerlei weetjes van, door en voor de gepensioneerden van Unilever vindt u op de website van de VUG U-Vitalis


En meldt u daar ook aan voor de digitale U-Vitalis nieuwsbrief die ca. 7 keer per jaar verschijnt.